Bao giờ hết mệt vì chuyến đi đưònsỉ vertu

– o ! Cồ tu ngưựììg ngùng noi. Tòi thật không muôn làm buồn ìèng ỏng. Tòi tha thử cho cò, lòng chua xót. – Cỏ Nokia 8800 không thế Nokia 8800 nào bìồt được*. ,
– Cò ta luồn luỏn đật quá nhiều cảu hỏi – Roy nỏì – khong phai do tò mò ìnà lồ cần nói, nói bất cứ điểu gì. – Anh lọi phóng đại !
Katharine cười, bất bình. Một lần nữa, cô lại rót vào ly tòi một thử rượu uổng Napa Valley. Thử rượu này thật là bất trị, một thứ cào cổ, một cối bầy
%■* • % % W % V
tình thần. nông, cỏ mùi trái cày, dề uống, nguy hiểm.

Ly nưổc hoa qua cùa Alfonso và thứ rượu này khiển tôi md màng và cũng nhắc tôi thận trọng. Tôi muôn kể một mẩu chuyện nhung lại bó nửa chừng và tôi uốnsr một ly to nưôc đổ. – Bày sciò ta thừ đi vào những chi tiết thực tê I Roy nói tiếp. Ngày mai, hồ tắm sẽ đầy.

Chiều là vertu có thể vertu bơi thoãi mải. Còn bữa í\n sáng, Alfonso sẽ phục vụ ông từ bảy giờ. Nếu ông muôn dùns: cà phè sớm hơn. ông cứ dùng oái máy pha ỏ buồng ôns. Nước uống Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ thì có máy nủôc đá ở hành Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ tang.

Bao giờ hết mệt vì chuyến đi đưònsỉ. chủng ta sẽ nghĩ tdi quần vọt.

I Tỏi sẽ sươi nóng co bàp tôi ngav từ ngày mai.

You might also like

Leave a Reply